Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – september 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juli 2022
Nyheter – september 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – september 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – juni 2018

Information från styrelsemöte den 22 april 2018

Publicerad torsdag 26 apr 2018, 10:02

Ekonomi

Budgetåret tar slut den 2018-04-30. Arbete pågår med förberedelser inför bokslutet. Arbete pågår även med att ta fram handlingar till årsstämman bl.a. budget, Underhålls och förnyelseplan, verksamhetsberättelse mm.

Vägar

Vi tar in offert på kostnad för att åtgärda Röholmsvägen på sträckan mellan Träthultsvägen och Smultronstigen. Ev. åtgärder här är tänkta att utföras samtidigt som Träthultsvägen åtgärdas.

I samband med snösmältningen har det konstaterats att vi har ett antal väg- och dräneringstrummor i området som är igensatta. Jan P kommer att anlita en spolbil i ett första försök att rensa dessa.

Vid föregående möte beslutades följande angående snöröjningen.

Med anledning av frågor till styrelsen om snöröjningen gör styrelsen nedanstående förtydligande.

Snöröjning ska ske av samtliga vägar som fritidsföreningen förvaltar när behov finns oavsett veckodag. Som riktvärde bedöms behov finnas när det har kommit 8 cm snö. Snöröjning ska ske så att snövallar undviks på tomtinfarter där så är möjligt.

Våra vägar ska förutom till tomtägarna, vara framkomliga för sopbilar, slamtömningsbilar, ”hantverkarbilar”, utryckningsfordon mm.

Vatten

Resultat av genomförda vattenprover är uppsatta på anslagstavlan. Proverna var utan anmärkningar. Under vintern har en reparation av ett av våra radonfilter genomförts och glädjande är att efter reparationen är radonproverna utan anmärkning.

Under vinter har vi fått en skada på vattenledningen mellan den första källan och vattenverket. På grund av snön har reparation inte gått att göra tidigare, men är nu planerad att utföras senast i början av maj. Källa 2 har varit i drift hela tiden och har kapacitet för att försörja hela området.

Bryggor och stränder

Bäckens brygga har fått skador under islossningen. En entreprenör kommer på på plats att bedöma skadorna och föreslå åtgärder. Besöket är planerat till den 30 maj. Det är ingen akut risk för att använda bryggan i nuläget men åtgärder är nödvändiga. Vi återkommer med mer info.

I övrigt verkar bryggorna ha klarat sig, några bojstenar får rättas till och viss uppsträckning av förankringskättingar behöver göras.

Stora Vassen planerar att renovera trädäcket som finns på bergssidan intill bryggan.

Grönområdet

Det årliga uppföljningsmötet med gården genomfördes den 3 april. Håkan L och Jan P representerade föreningen och Bo Johnsson representerade markägaren.

Enligt det skötselavtal vi har ska ekonomin stämmas av efter 3 år, d.v.s. 2017-12-31. Avstämningar är gjorda varje år och totalsumman är negativ, vilket innebär att föreningen inte blir skyldiga att betala något överskott till markägaren.

Avtalet löper ut den 2018-12-31 och förlängs med automatik i 5 år om ingen av parterna säger upp avtalet minst 4 månader i förväg. I nuläget hade ingen av parterna för avsikt att säga upp avtalet.

Årets planerade åtgärder är till allra största delen avklarade. Vissa mindre justeringar kvarstår. Vi har under våren fått ett antal stormfällda träd.

Resterande arbeten samt åtgärder av stormfällen samt insamling av rishögarna som vi själva drar ihop beräknas ske i slutet av maj och början av juni.

Åtgärder är även planerade ”på baksidan ” av husen på Madängen. Det handlar mestadels att plocka ner döda grenar från stora ekar som hänger in över tomterna. Området är en s.k. nyckelbiotop och därför har Skogsvårdsstyrelsen varit engagerat och anvisat vilka åtgärder som får vidtas. Vi väntar på enkostnads uppskattning för dessa arbeten av en tilltänkt entreprenör.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.